Публічний договір

Згідно статті №641 “Пропозиція укласти договір”, та статті №633 “Публічний договір”, Цивільного кодексу України, Фізична особа-підприємець Кравченко Олексій Юрійович, надалі Виконавець, зареєстрований згідно законодавства України пропонує укласти даний Договір про надання послуг необмеженому колу осіб на наступних умовах:

Публічний договір:

Публічний договір – пропозиція Виконавця укласти договір, згідно українського законодавства, що викладена на сайті Виконавця та адресована необмеженому колу фізичних осіб.

Сайт виконавця – сторінка у мережі Інтернет https://ua.wpmissioncontrol.com/ що є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що надаються.

1. Терміни та загальні положення:

1.1 Послуги програміста, Послуга – всі послуги згідно Класу 62.01 за КВЕД-2010 класифікації професій:
розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
баз даних
веб-сайтів
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

1.2 Результатом послуги вважається – програмний продукт або його редагування, зміна чи доповнення його функціонування.

1.3 Пакетний тариф – надання послуг, що обмежується за об’ємом згідно запропонованих стандартних варіантів вартості.

1.4 Виконавець – особа, що надає послуги за пунктом 1.1 цього договору.

1.5 Клієнт – фізична особа, що уклала договір з Виконавцем на умовах, викладених нижче.

1.6 Сторони – Виконавець та Клієнт.

 

2 Зобов’язання сторін:

2.1 Виконавець зобов’язаний виконувати роботи згідно обраного Клієнтом тарифного плану, та/або згідно інших письмових домовленостей, в т.ч. досягнуті через листування по електронній пошті та через програми обміну повідомлень.

2.2 Клієнт зобов’язаний надати всю необхідну інформацію для виконання послуг.

2.3 Клієнт зобов’язаний оплатити надані послуги у повному обсязі.

3. Права сторін:

3.1 Виконавець має право отримати оплату за надані послуги у повному обсязі.

3.2 Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуги, якщо результат послуги порушує українське або міжнародне законодавство.

3.3 Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуги, якщо її об’єм, чи функціонал не були узгоджені у попередніх письмових домовленостях, та не були враховані при розрахунку вартості.

3.4 Клієнт має право отримати послуги належної якості і у повному обсязі, згідно обраного Тарифного плану, та/або письмових домовленостей.

3.5 Клієнт має право вільно розпоряджатись результатами Послуг, продавати, надавати у оренду, копіювати, дарувати або знищити.

4 Завершення договору та співпраці:

4.1 Послуга вважається виконаною після узгодження з Клієнтом. Та/або, якщо виконані всі пункти згідно письмових домовленостей, та результат послуг відповідає цим домовленостям.

4.2 Дія тарифного плану вважається завершеною після закінчення терміну у один календарний місяць від останньої оплати Клієнта.

4.3 Сторони дійшли згоди, що після завершення виконання Послуги Виконавець не несе відповідальність за вигляд, працездатність та функціонування результата надання послуги, якщо інше не узгоджено з виконавцем.

4.4 У разі виникнення непорозумінь конфліктні питання вирішуються згідно українського законодавства.

5 Вартість послуг, порядок оплати та повернення оплати:

5.1 Вартість Тарифних планів встановлюється на сайті Виконавця.


5.2 Вартість послуг програміста визначається Виконавцем у кожному конкретному випадку, та повідомляється Клієнту особисто або у письмовій формі.

5.3 У разі дострокового припинення Клієнтом дії договору Виконавець зобов’язується повернути тільки кошти за невиконаний об’єм послуг.

5.4 Повернення вартості Тарифного плану здійснюється після письмового звернення, але не пізніше п’яти днів від останнього платежу.

6 Відповідальність сторін:

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно законодавства України.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за функціонування результату Послуги, такі, як: нанесення шкоди, моральної чи матеріальної, спричинення упущеної вигоди, недоотримання доходів, втрату даних та інших матеріальних та нематеріальних цінностей, порушення авторських та майнових прав, перед будь-якою фізичною чи юридичною особою.

7 Форс-мажор

7.1 Згідно Положення Цивільного кодексу України ст. 617 п. 3.1. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зі змінами та доповненнями від 26.04.2016 р., та іншими незалежними від волі Сторін обставинами – Сторони звільняються від відповідальності.

8 Обробка персональних даних

8.1 Клієнт підтверджує надання дозволу на зберігання та обробку своїх особистих даних та передавання персональних даних Клієнта третім особам у мінімально необхідних об’ємах для виконання Виконавцем своїх зобов’язань по виконанню Послуг згідно цього договору.

8.2 Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами згідно Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 №2297-VI.

9 Заключні положення

9.1 Будь-які спірні питання між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або згідно законодавства України.

9.2 Публічний договір набуває чинності з моменту опублікування 27.10.2020 року.

9.3 У випадку втрати чинності одного з положень даного договору, всі інші пункти залишаються чинними. 

10 Реквізити виконавця

10.1 Фізична особа-підприємець: Кравченко Олексій Юрійович
ІПН – 2983616691

Согласно статье №641 “Предложение заключить договор”, и статьи №633 “Публичный договор”, Гражданского кодекса Украины, физическое лицо-предприниматель Кравченко Алексей Юрьевич, в дальнейшем Исполнитель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Украины предлагает заключить настоящий Договор о предоставлении услуг неограниченному кругу лиц на следующих условиях:
Публичный договор:

Публичный договор – предложение Исполнителя заключить договор, согласно украинскому законодательству, изложенной на сайте Исполнителя и адресована неограниченному кругу физических лиц.

Сайт исполнителя – страница в сети Интернет https://ua.wpmissioncontrol.com/ являющейся официальным источником информирования клиентов о Исполнителя и Услуги услуг.

1. Термины и общие положения:

1.1 Услуги программиста, Услуга – все услуги согласно класса 62.01 по КВЭД-2010 классификации профессий:
разработка структуры и контента и / или разработки системы команд, необходимых для создания и выполнения:
системного программного обеспечения (в т.ч. обновленного и актуализированного)
прикладных программ (в т.ч. обновленных и актуализированных)
баз данных
веб-сайтов
настройка программного обеспечения, то есть модификацию и конфигурацию существующих приложений, таким образом, чтобы оно функционировало в рамках информационной системы клиента

1.2 Результатом услуги считается – программный продукт или его изменения, поправка его функционирования.

1.3 Пакетный тариф – предоставление услуг, ограничивается по объему согласно предложенных стандартных вариантов стоимости.

1.4 Исполнитель – лицо, предоставляющее услуги по пункту 1.1 настоящего договора.

1.5 Клиент – физическое лицо, заключившее договор с Исполнителем на условиях, изложенных ниже.

1.6 Стороны – Исполнитель и Клиент.

2 Обязательства сторон:

2.1 Исполнитель обязан выполнять работы согласно выбранного Клиентом тарифного плана и / или согласно другим письменных договоренностей, в т.ч. достигнуты через переписку по электронной почте и через программы обмена сообщениями.

2.2 Клиент обязан предоставить всю необходимую информацию для выполнения услуг.

2.3 Клиент обязан оплатить оказанные услуги в полном объеме.

3. Права сторон:

3.1 Исполнитель вправе получить оплату за предоставленные услуги в полном объеме.

3.2 Исполнитель имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если результат услуги нарушает украинское или международное законодательство.

3.3 Исполнитель имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если ее объем, или функционал не были согласованы в предыдущих письменных договоренностях, и не были учтены при расчете стоимости.

3.4 Клиент имеет право получить услуги надлежащего качества и в полном объеме, согласно выбранного тарифного плана и / или письменных договоренностей.

3.5 Клиент имеет право свободно распоряжаться результатами услуг, продавать, предоставлять в аренду, копировать, дарить или уничтожить.

4 Завершение договора и сотрудничества:

4.1 Услуга считается выполненной после согласования с Клиентом. И / или, если выполнены все пункты согласно письменных договоренностей, и результат услуг соответствует этим договоренностям.

4.2 Действие тарифного плана считается завершенной после окончания срока в один календарный месяц от последней оплаты Клиента.

4.3 Стороны договорились, что после завершения выполнения Услуги Исполнитель не несет ответственности за вид, работоспособность и функционирования результата оказания услуги, если иное не согласовано с исполнителем.

4.4 В случае возникновения недоразумений конфликтные вопросы решаются согласно украинского законодательства.

5 Стоимость услуг, порядок оплаты и возврата оплаты:

5.1 Стоимость тарифных планов устанавливается на сайте Исполнителя.

5.2 Стоимость услуг программиста определяется Исполнителем в каждом конкретном случае, и сообщается Клиенту лично или в письменной форме.

5.3 В случае досрочного прекращения Клиентом действия договора Исполнитель обязуется вернуть только деньги за невыполненный объем услуг.

5.4 Возврат стоимости Тарифного плана осуществляется после письменного обращения, но не позднее пяти дней от последнего платежа.

6 Ответственность сторон:

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность согласно законодательству Украины.

6.2 Исполнитель не несет ответственности за функционирование результата Услуги, такие, как: нанесение вреда, морального или материального, причинение упущенной выгоды, недополучения доходов, потерю данных и других материальных и нематериальных ценностей, нарушение авторских и имущественных прав, перед любой физической или юридической лицом.

7 Форс-мажор

7.1 Согласно Положения Гражданского кодекса Украины ст. 617 п. 3.1. Регламента удостоверения Торгово-промышленной палатой Украины и региональными торгово-промышленными палатами форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), с изменениями и дополнениями от 26.04.2016 г.., И другими независимыми от воли сторон обстоятельствам – Стороны освобождаются от ответственности.

8 Обработка персональных данных

8.1 Клиент подтверждает предоставление разрешения на хранение и обработку своих личных данных и передачи персональных данных Клиента третьим лицам в минимально необходимых объемах для выполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению услуг по настоящему договору.

8.2 Клиент подтверждает, что он ознакомлен со своими правами согласно Закону Украины “О защите персональных данных» от 1 июня 2010 №2297-VI.

9 Заключительные положения

9.1 Любые спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров или в соответствии с законодательством Украины.

9.2 Публичный договор вступает в силу с момента опубликования 27.10.2020 года.

9.3 В случае прекращения действия одного из положений данного договора, все остальные пункты остаются в силе.

10 Реквизиты исполнителя

10.1 Физическое лицо-предприниматель: Кравченко Алексей Юрьевич
ИНН – 2983616691